ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

ماه رمضان از راه می رسد. ماه خدا و دعا و روزه و نذر و...

بازار زهدفروشان داغ داغ است. دين كالايشان است. ارزان می خرند و گران می فروشند. «تظاهر» به روزه داری خيلی بيشتر از تظاهر به روزه خواری ديده می شود. رياكاران جانمازها را آب می كشند تا كارشان در بقيه ماههای سال رونق بگيرد.

آنانيكه در يك سال گذشته هر غلطی كه می خواستند كرده اند، يك ماه توبه می كنند تا در يك سال آينده هم هر غلطی كه می خواهند بكنند. اما خدايی كه در همين نزديكی هاست می داند كه: «ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد.»

/ 5 نظر / 8 بازدید

به تو چه

محدثه

تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بنده پروری داند

اوا

ای بابا سرت تو يقه ی خودت باشه ...که خربزه ابه...چی گفتم... ممنون خونديش

جوجو نازنين

سلامت را نمي خوا هند پاسخ گفت!........... شاد باشی/ ابی باشی و هرچی دل سپيدت ميخواد در اين ماه به ان برسی

حامد

به هيچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زير خرقه نه زنار داشت پنهانی متنت کمی نااميدکننده بود.همه آن حرفها درست ولی نمی دانم چرا ناخودآگاه ياد اين بيت مولوی افتادم: هین مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست.