غرغرهای زیرلبی (۳)

حتی به یه نفر هم پیشنهاد نکردم، دو سال و نیمه!...

البته ناراضی هم نیستم. ولی خب، شاید، هر چیزی حدّی داره!

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهيار

[من نبودم]ما تو كار پيشنهاد دادن به مردم نيستيم داداش [تعجب] تو اين يكي، دور ما رو قلم بكش. هيچ حدسي هم دربارش نمي زنم