زندگی زيباست ... نه به زيبايی حقيقت ... حقيقت تلخ است نه به تلخی جدايی ... و جدايی سخت است نه به سختی تنهايی .

/ 0 نظر / 9 بازدید